A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05

Phát biểu kết luận của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

 Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác. Trong buổi sáng, Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị của tỉnh diễn ra trong buổi chiều, các đồng chí đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị. Hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và quán triệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương tại hội nghị trực tuyến buổi sáng và ý kiến tham luận của các đồng chí để hoàn thiện báo cáo của Tỉnh ủy.

Thưa các đồng chí!

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần    trách nhiệm cao, hội nghị sơ kết 1 năm

thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu bế mạc hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu:

Các cấp, các ngành đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện; hướng dẫn xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác từ thực hành đạo đức, sinh hoạt trong cuộc sống đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đã chỉ đạo nội dung sinh hoạt theo chủ đề trong Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác, sinh hoạt; từng cấp ủy, chi bộ thực hiện việc theo dõi và giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện theo những nội dung đã đăng ký. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05, đặc biệt là gắn với các phong trào trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đời sống văn minh; đồng thời, phê bình những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cũng vẫn còn một số hạn chế:

- Một số cấp ủy đảng triển khai thực hiện chưa có chiều sâu, chưa tạo được phong trào lôi cuốn rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Chưa xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; chưa có nhiều mô hình hoạt động thực tiễn trong cụ thể hóa việc làm theo tấm gương của Bác.

- Việc xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong từng lĩnh vực công tác và đời sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn chậm.

- Trong sinh hoạt chi bộ, việc học tập, thảo luận nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân còn chung chung, thiếu cụ thể.

Thưa các đồng chí!

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhất là các đồng chí đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ, đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức sinh động, sáng tạo. Chú trọng tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu, các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, trong thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời, phê bình những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

Hai là, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, cụ thể thành nội dung, kế hoạch, chương trình công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời, phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cán bộ, đảng viên để xác định nội dung đăng ký việc làm theo cho phù hợp. Trong bản đăng ký cần nêu cụ thể công việc làm theo, thời gian hoàn thành... Hàng năm, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, của cơ quan, đơn vị, của tổ chức mình theo hướng lựa chọn những chủ đề thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, học tập của mỗi cá nhân.

Năm là, thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU, Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hàng năm, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 đối với các tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 trong tổng kết công tác hàng năm kết hợp với công tác thi đua, khen thưởng.

Thưa các đồng chí!

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Người, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của cơ quan, đơn vị.

Xin kết thúc hội nghị!

Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Báo Thái Bình
Nguồn:donghung.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số