A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ĐÔNG HƯNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

 Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  Nghị Quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính Phủ  về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 -2021; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021;

UBND huyện Đông Hưng ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, sẽ tiến hành xắp xếp 13 xã gồm: Bạch Đằng và Hồng Châu, Hoa Nam và Hoa Lư, Minh Châu và Đồng Phú, Đông Dương và Đông Quang, Đông Hà và Đông Giang, Đông Phong - Đông Huy và Đông Lĩnh. Với mục đích sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn; phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng. Gắn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự xã hội; Trong quá trình thực hiện phải đồng thời giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo đúng quy định về số lượng cấp phó và định mức biên chế.

Về nội dung trình tự thời gian thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã : Triển khai kế hoạch của tỉnh, của huyện và các văn bản liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Thông báo Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể  BCĐ, tổ giúp việc BCĐ, các tiểu ban ( tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban nội dung, tiểu ban an ninh ) và các tổ công tác thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.. Bên cạnh đó tổ chức Hội nghị thống nhất Phương án chi tiết, trụ sở làm việc và tên đơn vị sau khi sáp nhập. Thống nhất phương án chi tiết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; Thống nhất trụ sở làm việc và tên đơn vị mới sau khi tổ chức sắp xếp; Triển khai các nội dung cấp xã cần thực hiện trong việc sắp xếp đơn vị hành chính., phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban, đơn vị xây dựng Phương án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính.

       Thực hiện kế hoạch sắp xếp đon vị hành chính cấp xã, thời gian tới Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã sẽ xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/10/2019

UBND các xã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và hướng dẫn của UBND huyện. Thời gian tiến hành niêm yết danh sách cử tri:  ngày 06/9/2019  ( Đảm bảo đủ 15 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết danh sách đến ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo quy định ). Đồng thời triển khai các quy trình tổ lấy ý kiến cử tri và tổng hợp kết quả cử tri. Thời gian lấy ý kiến cử tri được thống nhất chung trong toàn huyện vào ngày 22/9/2019 ( chủ nhật  ). UBND các xã  tổng hợp ý kiến cử tri gửi lên UBND huyện và thường trực Hội đồng nhân dân xã trước ngày 25/9/2019.

          - Sau khi tổ chức lấy ý kiến cử tri đạt kết quả, UBND xã trình kỳ họp HĐND xã thông qua Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính tại địa phương. Thời gian hoàn thành :  Đến ngày 06/10/2019.

          Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả của UBND các xã, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu UBND huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện và kết quả thực hiện Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 17/10/2019

          Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, UBND xã hoàn thiện hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn nộp về UBND huyện (qua phòng Nội vụ). Hoàn thành trước ngày 10/10/2019.

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ công bố Nghị quyết và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị hành chính mới. Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 30 ngày sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân! Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm những yêu cầu về tinh gọn bộ máy, góp phần tiết kiệm giảm chi phí ngân sách của nhà nước. Đề nghị nhân dân ủng hộ chủ trương và tuyên truyền mọi người hưởng ứng, tích cực tham gia các phần việc trong quy trình thực hiện xắp xếp như: Tham gia ý kiến về phương án, đề án xắp xếp; tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp và giám sát quy trình thực hiện xắp xếp ở địa phương, kịp thời phản ánh, báo cáo với cấp ủy chính quyền. Đối với Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình; coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Đối với các đoàn thể, mặt trận tổ quốc và các khu dân cư tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.


Nguồn:donghung.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 440
Hôm qua : 165
Tháng 06 : 3.890
Năm 2024 : 267.078