Danh sách liên quan
15/12/2023

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 và Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Bản đồ số