A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai Quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015

Báo cáo Quy hoạch, bản đồ quy hoạch

 ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là t­ư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi tr­ường sống, là địa bàn xây dựng và phát triển dân sinh­, kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.

Hiến pháp n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định  “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà n­ước thống nhất quản lý” (ch­ương II, điều 17). “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả” (ch­ương II, điều 18).

Luật đất đai năm 2003 quy định "Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý nhà n­ước về đất đai" (ch­ương II, điều 6). “UBND các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong địa ph­ương mình trình Hội Đồng nhân dân thông qua, tr­ước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn” (chương II, điều 25).

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật, nhận thức được tầm quan trọng và tính bức xúc của công tác lập quy hoạch sử dụng đất đối với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cụ thể hoá một cách phù hợp trên địa bàn huyện, đáp ứng những đòi hỏi về quản lý và sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn nhằm quản lý sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đai huyện thời kỳ 2000 - 2010. Đến năm 2005 đã xây dựng Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 và được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất những năm qua đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các chương trình, dự án như các mục tiêu đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

Trong thời gian qua, huyện đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và đã tiến hành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình hội nhập với các nước trong khu vực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như phương hướng mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực đã có nhiều thay đổi. Điều này kéo theo thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực. Vì vậy, cơ cấu sử dụng đất trong phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của huyện đã được phê duyệt đến nay đã có những thay đổi không còn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, theo quy định Luật Đất đai năm 2003 các chỉ tiêu phân loại đất đã có nhiều thay đổi so với quy định của Luật Đất đai năm 1993, nên các chỉ tiêu sử dụng đất này không còn phù hợp.

Xuất phát từ tình hình đó, đư­ợc sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng tỉnh Thái Bình, UBND huyện Đông Hưng đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chức năng có liên quan của huyện phối hợp thực hiện dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình.

1. Cơ sở pháp lý.

  • - Luật Đất đai năm 2003

 

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành luật đất đai.

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 của huyện Đông Hưng được UBND tỉnh phê duyệt.

- Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt dự án: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 huyện Đông Hưng.

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông t­ư số 19/2009/TT- BTNMT, ngày 02/11/2009 của Bộ trư­ởng Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt dự án: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Đông Hưng

- Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội khóa XIII về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp Quốc gia

- Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt dự án “Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Hưng đến năm 2020”.

- Công văn số: 23/CP-KTN ngày 23 tháng 2 năm 2012 của Chính Phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

- Công văn số 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 14 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Quản lý đất đai.

- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

- Quyết định số 643/UBND-NN ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc  phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Thái Binh.

- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2020.

2. Cơ sở thực tiễn

 

 

 

- Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện được thể hiện trong niên giám thống kê thời kỳ 2005- 2010, các số liệu điều tra cơ bản của huyện, các xã, thị trấn, tài liệu điều tra khảo sát thổ nh­ưỡng và tài liệu đánh giá phân hạng đất.

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thể hiện trong ph­ương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2010 -2015.

3. Mục đích, yêu cầu của dự án 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình nhằm thực hiện những mục đích:  

- Kiểm tra đánh giá hiện trạng sử dụng và tiềm năng đất đai của huyện để có kế hoạch và phương án đầu tư sử dụng thích hợp các loại đất theo các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Cụ thể hoá quy hoạch sử dụng đất của tỉnh và làm định hướng cho quy hoạch sử dụng đất cấp xã, tránh tình trạng chồng chéo;

- Làm cơ sở để quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái nhằm sử dụng đất có hiệu quả và phát triển bền vững.


4. Nhiệm vụ của dự án

 

 

 

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện.

- Phân tích, đánh giá đặc điểm của các yếu tố về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội của huyện tác động đến sử dụng đất.

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất qua các thời kỳ; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; đánh giá tiềm năng đất đai.

- Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện

Chi tiết bản đồ quy hoạch tại đây


Nguồn:donghung.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 1.419
Tháng 12 : 2.301
Năm 2023 : 202.198