I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG HƯNG

1. Chức năng: Trung tâm Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số-KHHGĐ và các dịch vụ y tế khác theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1: Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học, phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch bệnh. Quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

2.2: Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn.

2.3: Thực hiện quản lý các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

2.4: Thực hiện khám tầm soát, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định, tư vấn, điều trị dự phòng các bệnh không lây nhiễm; dự phòng và tư vấn và điều trị dự phòng và tư vấn điều trị vô sinh; điều trị chất nghiện chất theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe định kỳ và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

2.5 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật và cung cấp dịch vụ y tế về dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo quy định của pháp luật.

2.6: Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phục vụ... cho hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú thuộc lĩnh vực dự phòng, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, điều trị nghiện chất... theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định:

2.7: Thực hiện tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về y tế và dân số; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế-dân số; sản xuất, phổ biến các sản phẩm truyền thông thuộc lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

2.8: Quản lý và chỉ đạo toàn diện trạm y tế xã, thị trấn. Phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện thực hiện chỉ đạo tuyến, hướng dẫn vệ chuyên môn kỹ thuật đối với trạm y tế xã, thị trấn, y tế thôn, tổ dân phố, các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, xí nghiệp trên địa bàn.

2.9 Thực hiện đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội nghũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế. Là cơ sở thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y tế theo quy định của pháp luật.

2.10: Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng, tiếp nhận thuốc, vacxin, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị, sản phẩm truyền thông phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

2.11: Quản lý và triển khai thực hiện các đề án, dự án, mô hình thuộc Chương trình y tế mục tiêu của Trung ương và địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y  tế; Tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật. Phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự và hoạt động kết hợp quân-dân y ở địa phương.

2.12: Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

2.13: Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2.14: Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. Tham mưu đề xuất nhằm thu hút các nguồn đầu tư từ các hoạt động hợp tác quốc tế, xã hội hóa y tế và các nguồn hợp tác khác.

2.15: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện giao.

II. BÁO CÁO BIÊN CHẾ:

STT

Nội dung

Được giao

Hiện có

Biên chế

HĐ 68/HĐ dân số xã

Biên chế

HĐ 68/HĐ dân số xã

1

Trung tâm y tế huyện Đông Hưng

48

01

47

01

2

Trạm y tế xã/thị trấn

220

44

203

39

 

III. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

Lê Văn Diện

Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng

2

Vũ Viết Họa

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng

3

Nguyễn Quang Thiều

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng