Thông tin chi tiết:
Trần Đức Cường
Trưởng phòng Trần Đức Cường
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách