Thông tin chi tiết:
Đào Khương Duy
Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đào Khương Duy
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách