Nguyễn Văn Vĩnh

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Quang Hạ

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Tiêm

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Xuân Quyết

- Phó Chủ tịch UBND xã