Đặng Đình Cường

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Duy Thịnh

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Duy An

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Khắc Diễn

- Phó Chủ tịch UBND xã