Đỗ Văn Lưu

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Đức Hoàng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Xuân Bạch

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Thanh Tùng

- Phó Chủ tịch UBND xã