Nguyễn Văn Nguyên

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Vũ Văn Hưng

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Ích Kiên

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Tuân

- Phó Chủ tịch UBND xã