Nguyễn Văn Uy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Quang

- Phó Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Tuấn Anh

- Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Cửu

- Phó Chủ tịch UBND xã