Trung tâm phát triển Quỹ đất

Địa chỉ: Tổ 8 - Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phạm Văn Hoài – Giám đốc

         Điện thoại: 0912.675.834


 

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

 

 

Trung tâm phát triển quỹ đất là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê.

Trung tâm phát triển quỹ đất do có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể;

2. Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau:

a) Quỹ đất được thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng quy định của pháp luật;

b) Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.

3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi;

4. Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để quản lý trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt;

5. Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao để quản lý;

7. Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt;

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan chủ quản;

9. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

 

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: