UBND huyện

 


 

Ủy ban nhân dân huyện

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Tổ 8 - Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 

 

 

 

 
1. Mô hình tổ chức của đơn vị:
 
 
1.1. Lãnh đạo đơn vị:
 
 
- Họ và tên: Nguyễn Tiến Hưng
 
- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
- Điện thoại: 0363.851.239
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Họ và tên: Phạm Văn Hằng
- Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
- Điện thoại: 0363.551.405
- Email; pvhang.ubdh@thaibinh.gov.vn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Họ và tên: Hoàng Đức Kiếm
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện
- Điện thoại: 0363.851238
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Họ và tên: Bùi Bá Vường
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện
- Điện thoại: 0363.851.852
- Email: bbvuong.ubdh@thaibinh.gov.vn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.2. Các phòng trực thuộc:
 
1. Văn phòng HĐND-UBND huyện
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Nông nghiệp và PTNT
4. Phòng Công Thương
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Thanh tra huyện
7. Phòng Tư pháp
8. Phòng Y tế
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo
10. Phòng Văn hoá và thông tin
11. Phòng Lao động TB và xã hội
12. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 

2. Mô tả khái quát chức năng, nhiệm vụ hành chính của đơn vị (Văn bản kèm theo)

 

 

 

 

Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 93-CP ngày 17/6/1969 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập hai huyện Đông Quan và huyện Tiên Hưng.

Huyện Đông Hưng nằm ở phía bắc tỉnh Thái Bình.

Trung tâm huyện lỵ Đông Hưng cách trung tâm thành phố Thái Bình 12 km.

Huyện Đông Hưng có diên tích đất tự nhiên 189,76 km2.

Dân số: 252.728 người

Đơn vị hành chính: Huyện có 43 xã và 1 thị trấn.

Về chức năng nhiệm vụ quản lý hành chính được quy định tại các điều từ 97 đến 107 Luật tổ chức HĐND &UBND ngày 26/11/2003, trong đó có một số nhiệm vụ chủ yếu như :

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình phát triển nông - lâm - ngư nghiệp; phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ; xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch đề án đã xây dựng nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách.

- Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình; giảii quyết tranh chấp đất đai.

- Tham gia với UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở theo phân cấp.

- Thực hiện các biện pháp ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đờii sống nhân dân địa phương.

- Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân. Giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh.

- Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

- Tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Thực hiện việc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND, quản lý hố sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện.

- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính địa phương.

 

 


( Ngày 30 tháng 09 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3851.233 Fax: 036.3851.435 E-mail: